سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بشد مرد بیدار روشن روان

به نزدیک سالار هاماوران

که چندین ز ایرانیان کشته شد

سربخت سالار برگشته شد

در گنجینهٔ قدم بگشود

نقد آن گنج را به ما بنمود

همه پهلوانان خسروپرست

برفتند زایوان سالار مست

مقبلی زد قدم همراهی

با وی از بهر شفاعت خواهی

چو نامه به مهر اندر آورد شاه

فرستاد نزدیک ایران سپاه

به نزدیک سالار هاماوران

بشد نامداری ز کندآوران

بپیروزی شاه ایران سپاه

برآمد خروشیدن از رزمگاه

دو هفته برآمد بفرمان شاه

بجنبید در پادشاهی سپاه

چو سرخه بران گونه پیگار دید

درفش فرامرز سالار دید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165