سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مه سایه پرور شب خورشید مسکنش

شب سایه گستر مه خورشید منظرش

خرامان سرو وی از سایه آزاد

جهان از سایه سرو وی آباد

اینکه چون سایه سو بسو گردی

سایه برخیزد و تو او گردی

آن سایه عنایت یزدان که وحش وطیر

در سایه عنایت او آرمیده اند

چیست عالم سایه و آن آفتاب

تن بود چون سایه و جان آفتاب

عشق او شخص و عشق ما سایه

سایه از شخص می برد مایه

سایه آنرا بود که دارد تن

تو بر آن نور رنگ سایه مزن

تنش از سایه زان معنی جدا بود

که دایم سایه پرورد خدا بود

هر علم از سایه فزاید پناه

جز علم خور که بود سایه کاه

آن سایه نه کز چراغ دور است

آن سایه که آن چراغ نوراست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165