سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ما که سرمست صبغت اللّهیم

جای ما باغ لامکان آمد

حسن حسن باشدش سید سرمست ما

سید سرمست ما حُسن حسن باشدش

باز آمدم با نقل و می سرمست از جام الست

باز آمدم با چنگ و نی سرمست از جام الست

در کوی خرابات مغان خوش گذری کرد

آن شاهد سرمست

به خرابات رو خوشی بنشین

رند سرمست واصلی دریاب

یار کرمانی اگر بازی خوش است

دلبر سرمست شیرازی خوشست

به خرابات هر که فانی شد

رند سرمست بینوا آنست

در خرابات سید سرمست

ساقی بزم می پرستان است

در خرابات ساقی سرمست

درد ما را به صد دوا بنواخت

نعمت الله چون به دست او فتاد

سید سرمست مستان بازیافتتعداد ابیات منتشر شده : 415004