سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رقیبان شب گشته سرمست خواب

فرو برده سر صبح صادق به آب

در میکده مست از می نابم کردند

سرمست ز جرعهٔ شرابم کردند

در آمد قاصد اقبال سرمست

به توقیع ابد منشور در دست

ای مرکزیان گر گل و ریحان خواهید

ور بلبل سرمست غزلخوان خواهید

ساقی و حریف جام در دست

ناخورده شراب، هر دو سرمست

مده جام می و پای گل از دست

ولی غافل مباش از دهر سرمست

چون نپسندد جفا نرگس سرمست یار؟

کز قبل او ستم وز طرف ما رضاست

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

سرمست در قبای زرافشان چو بگذری

یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن

ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پیوست

امام شهر بمحراب می رود سرمست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165