سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در خرابات ساقی سرمست

درد ما را به صد دوا بنواخت

نعمت الله چون به دست او فتاد

سید سرمست مستان بازیافت

ای که گوئی که ترک رندی کن

رند سرمست آنچنان نکند

مژدگانی که عاشق سرمست

می فراوان برای ما آورد

ناوک آه عاشق سرمست

هر چه انداخت بر نشان افتاد

عاشق که بود غلام معشوق

سرمست علی الدوام معشوق

نرگسش سرمست در غارتگری

سوده مشک تر، به گلبرگ تری

حریف سید سرمست اویم

ز جام عشق او مستم دگر بار

زهی در حسرت آن چشم مخمور

فتاده نرگس سرمست رنجور

شاهد ماست ساقی سرمست

نعمت الله گرفته در آغوش

تعداد ابیات منتشر شده : 486368