سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بودم سرمست قوت بازو

چو بر لب هیرمند، روبین تن

گر حریف ساقی یاران شوی

ساقی سرمست میخواران شوی

آب زمزم گرت کند سرمست

رو بشوی از حلال بودن دست

از باده بود مستی رندان و رهی را

سرمست کند گفته رندانه دشتی

در آمد نرگس سرمست مخمور

که باد از حضرتت چشم بدان دور

بزم عشقست و عاشقان سرمست

به از این جنت ای برادر چیست

سید سرمست اگر جوئی حریف

خیز مستانه به میخانه درآ

ما و کعبه حکایتی است غریب

رند سرمست و جنت المأوا

نعمت الله رند سرمست است

می کشد باز سو به سو ما را

ساقی سرمست ما باشد کریم

جام می بخشد به رندان بی حسابتعداد ابیات منتشر شده : 380555