سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مجلس عشقست و رندان در حضور

ساقی سرمست تنها آمده

ز عکس باده، در جام گهر دار

شده سرمست صورتهای دیوار

بودم سرمست قوت بازو

چو بر لب هیرمند، روبین تن

گر حریف ساقی یاران شوی

ساقی سرمست میخواران شوی

عاشقان سوی حضرتش سرمست

عقل در آستین و جان بر دست

سرمست درآمد از خرابات

با عقل خراب در مناجات

عاشق دیوانه سرمست را

پند خردمند نیاید به کار

آب زمزم گرت کند سرمست

رو بشوی از حلال بودن دست

صبا زان لولی شنگول سرمست

چه داری آگهی چون است حالش

از باده بود مستی رندان و رهی را

سرمست کند گفته رندانه دشتی

تعداد ابیات منتشر شده : 500884