سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مال تبریز خرج خوان تو نیست

بال سرخاب را توان تو نیست

انکار تو نیست دهر را ممکن

پیکار تو نیست چرخ را یارا

بی مهر جمال تو دلی نیست

بی مهر هوای تو گلی نیست

مرد تلوین تو را تمکین نیست

شوق مسکین تو را تسکین نیست

گر سنایی از تو برخوردار نیست

تو ز بخت خویش برخوردار باش

عشق تو ز عالم هیولانی نیست

سودای تو حد عقل انسانی نیست

ز امواج تو ایمن، ساحلی نیست

ز تاراج تو فارغ، حاصلی نیست

ولیکن روانم ز تو سیر نیست

دلم چون دل تو بکفشیر نیست

زمین هرکجا امن تو نیست فتنه

جهان هرکجا عدل تو نیست ویران

همچو نفس تو عمر فرسایی نیست

چون آرزوی تو باد پیمایی نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165