سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همت تو هست همچو رای تو عالی

دولت تو هست همچو بخت تو والا

قدر تو بیشی کند، کردار تو پیشی کند

بخت تو خویشی کند، گفتار تو بالا کند

آنقدر شور نیست در سر تو

که پریشان شود تو را دستار

باد نام تو چو بخت تو فزون روز بروز

باد عزم تو چو فر تو فزون سال بسال

قضا رای تو را تابع قدر حکم تو را خاضع

ملک مُلک تو را راعی فلک بخت تو را یاور

ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ

وی بخت من ز یمن تو چون چشم تو دژم

کس خبردار کنه ذات تو نیست

فکر کس واقف صفات تو نیست

مال تبریز خرج خوان تو نیست

بال سرخاب را توان تو نیست

بی مهر جمال تو دلی نیست

بی مهر هوای تو گلی نیست

انکار تو نیست دهر را ممکن

پیکار تو نیست چرخ را یارا

تعداد ابیات منتشر شده : 59270