سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شمشیر تو برنده و دست تو دهنده

فرمان تو پاینده و بخت تو توانا

همت تو هست همچو رای تو عالی

دولت تو هست همچو بخت تو والا

شغل تو چو رای تو قوی باد

بخت تو چو عمر تو جوان باد

کلک تو لاغر وزان خلیل تو فربه

بخت تو فربه وزو عدوی تو لاغر

قدر تو بیشی کند، کردار تو پیشی کند

بخت تو خویشی کند، گفتار تو بالا کند

تو رستمی و باره تند تو هست رخش

تو حیدری و تیغ تو جز ذوالفقار نیست

ای گرز تو چون بخت نکوخواه تو فربه

ای تیغ تو چون جسم بداندیش تو لاغر

آنقدر شور نیست در سر تو

که پریشان شود تو را دستار

چو سید نیست شو از هست و از نیست

چو تو خود نیستی هستی تو را نیست

ای کف تو جان جود، رای تو صبح وجود

بخت تو خیر الطیور، خصم تو شر الدوابتعداد ابیات منتشر شده : 206541