سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو رستمی و باره تند تو هست رخش

تو حیدری و تیغ تو جز ذوالفقار نیست

آنقدر شور نیست در سر تو

که پریشان شود تو را دستار

چو سید نیست شو از هست و از نیست

چو تو خود نیستی هستی تو را نیست

تو خرمی ز دولت و ملک از تو خرم است

تو شاکری زایزد و بخت از تو شاکرست

بخت مؤالف تو سوی ارتفاع

بخت مخالف تو سوی انحدار

باد نام تو چو بخت تو فزون روز بروز

باد عزم تو چو فر تو فزون سال بسال

تیغ تو نهنگ و تن بدخواه تو بحرست

تیر تو هژبر و تن بدخواه تو غاب است

ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ

وی بخت من ز یمن تو چون چشم تو دژم

قضا رای تو را تابع قدر حکم تو را خاضع

ملک مُلک تو را راعی فلک بخت تو را یاور

هیچ سر نیست که با زلف تو در سودا نیست

هیچ دل نیست که این سلسله اش در پا نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 112625