سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ماه چون چهرهٔ زیبای تو نیست

مشک چون زلف گل آرای تو نیست

روی برگشتنم از روی تو نیست

که جهانم به یکی موی تو نیست

پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست

آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

ای قامت دلکش تو سرمایه سرو

سبز است لباس تو چو پیرایه سرو

ما را سرو سودای کس دیگر نیست

از عشق تو پروای کس دیگر نیست

مرا نیست از لفظ تو جز لطف

مرا نیست از دست تو جز ندا

با قد تو قد سرو خم دارد

چون قد تو باغ، سرو کم دارد

چون قدر تو نیست چرخ با رفعت

چون طبع تو نیست بحر با پهنا

خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست

کوی تو کم ز روضهٔ دارالسلام نیست

سرمایهٔ خرمی به جز روی تو نیست

و آرامگه خلق به جز کوی تو نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 59330