سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرچه لعل تو خموش است ولی چشم ترا

با دل خون شدهٔ ما سخنی نیست که نیست

از همت تو فال تو چون بخت تو فرخ

وز دولت تو ملک تو چون عمر تو معمور

عقل تو کهن بخت تو نو وقت تو خرم

سال تو نکو حال تو خوش فال تو میمون

به بالای تو بر چمن سرو نیست

چو رخسار تو تابش پرو نیست

هیچ کسم نیست جز ولای تو مونس

هیچکسم نیست جز ثنای تو همدم

چو تو نگار دل افروز نیست در خَلُّخ

چو تو سوار سرافراز نیست در یغما

علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست

واماندهٔ راهی هست آوارهٔ راهی نیست

چون قامت تو نیست سهی سرو خرامان

چون چهره تو نیست گل لعل به بر بر

ای آنکه پیشهٔ تو به جز کبر و ناز نیست

چون قامت تو سرو سهی سرفراز نیست

زانکه یکی چون تو حور نیست به خلخ

زانکه یکی چون تو سرو نیست به کشمیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165