سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خلق تو خلق ملک رسم تو رسم بشرست

بخت تو بخت جوان عقل تو عقل پیرست

زانکه یکی چون تو حور نیست به خلخ

زانکه یکی چون تو سرو نیست به کشمیر

فتح را نیست بریده ز رکاب تو رکاب

بخت را نیست گسسته ز عنان تو عنان

تو می گوئی که من هستم خدا نیست

جهان آب و گل را انتها نیست

نیست برش نام من چو وصف تو مجهول

نیست برش قدر من چو نعت تو مبهم

چه گویم رقص تو چون است و چون نیست

حشیش است این نشاط اندرون نیست

نیست با بارقهٔ خنجر تو برق بریق

نیست چون رفرف اگر چند سریعست براق

خواجه ئی نیست که چون بنده پرستارش نیست

بنده ئی نیست که چون خواجه خریدارش نیست

سرو خواند، با تو خود را راست، اما راست نیست

سرو را این حسن و زیبایی که قدت راست نیست

بخت تو عالی و مقدار تو عالیتر ز بخت

نام تو نیکو و کردار تو نیکوتر ز نامتعداد ابیات منتشر شده : 365526