سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عقل را گه کله نهد بر سر

تا سر اندر سر کلاه کند

نشینی بر سر پا سر کشیده

سر و پایت برون هر سو بریده

ازین شوخ سرافکن سر بتابید

که چون سر شد سر دیگر نیابید

سر من بر سر زانوست از تو

سر من هیچ زانویی ندارد

سر او بسته به پنهان ز درون عمدا

سر ماسورگکی در سر او پیدا

تو مپندار کز در تو رویم

به سر تو، که در سر تو رویم

ز درد جگر سر به سر هندوان

به کین سر نهادند بر پهلوان

گر تو ز سر پسند خود برخیزی

احوال تو سر به سر پسندیده شود

یا تاج وصل بر سر امید برنهم

یا مردوار سر به سر دار برکنم

هر گام به تیغی سر تسلیم نهیم

سر تا سر کوی دوستی مشهد ماست


 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627