سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون نیارست سر برهنه نشست

کرد بیرون ازار و در سر بست

پلنگ افتاده سر گردان و مضطر

نهاده رسم دست انداز از سر

هر زمان خاک ریخت بر سر و تن

کین چه عمرست؟ خاک بر سر من

سر معشوق داری سر درانداز

که عاشق زحمت سر برنتابد

سر او تا نهفته شد زیشان

سر شد اندر سر بداندیشان

بدو گفت کای پور سالار سر

برافراخته سر ز بسیار سر

باد سر زلفت از سر آغوش

دستار سر سران ربوده

دارم سر آنکه سر برآرم

خود را ز دو کون بر سر آرم

ندارد گوییا قطعا سر من

سر زلفش که سر بسیار دارد

جلمه کردند سر اندر سر تیغ

سر نهادند در آبشخور تیغ

تعداد ابیات منتشر شده : 502534