سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر زمان خاک ریخت بر سر و تن

کین چه عمرست؟ خاک بر سر من

سر معشوق داری سر درانداز

که عاشق زحمت سر برنتابد

سر او تا نهفته شد زیشان

سر شد اندر سر بداندیشان

باد سر زلفت از سر آغوش

دستار سر سران ربوده

دارم سر آنکه سر برآرم

خود را ز دو کون بر سر آرم

خاقانی وار بر سر کویت

سر برنهم و ز سر نیندیشم

جلمه کردند سر اندر سر تیغ

سر نهادند در آبشخور تیغ

ندارد گوییا قطعا سر من

سر زلفش که سر بسیار دارد

سر تاج قزلشاه از سر تخت

نهاده تاج دولت بر سر بخت

سر گرز او چون برآورد سر

نیارد سر از خط کشیدن سریتعداد ابیات منتشر شده : 373712