سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دارم سر آنکه سر برآرم

خود را ز دو کون بر سر آرم

خاقانی وار بر سر کویت

سر برنهم و ز سر نیندیشم

جلمه کردند سر اندر سر تیغ

سر نهادند در آبشخور تیغ

ندارد گوییا قطعا سر من

سر زلفش که سر بسیار دارد

سر تاج قزلشاه از سر تخت

نهاده تاج دولت بر سر بخت

سر موئی ز سِر او گفتم

سر زلفش از آن شده در تاب

سر در سر کار عشق کردیم

و اگه نشدی، زهی سر و کار؟

عقل را گه کله نهد بر سر

تا سر اندر سر کلاه کند

نشینی بر سر پا سر کشیده

سر و پایت برون هر سو بریده

ازین شوخ سرافکن سر بتابید

که چون سر شد سر دیگر نیابید


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762