سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خاقانی وار بر سر کویت

سر برنهم و ز سر نیندیشم

سر تاج قزلشاه از سر تخت

نهاده تاج دولت بر سر بخت

سر گرز او چون برآورد سر

نیارد سر از خط کشیدن سری

بر سر مجمع از سرِ آزار

گفت پورا سر از کبود برآر

سر در سر کار عشق کردیم

و اگه نشدی، زهی سر و کار؟

سر موئی ز سِر او گفتم

سر زلفش از آن شده در تاب

عقل را گه کله نهد بر سر

تا سر اندر سر کلاه کند

نشینی بر سر پا سر کشیده

سر و پایت برون هر سو بریده

گر تو درآری به دوستگاری ما سر

هست سر آنکه سر دهیم نشانی

از سر امرودبن من هم چنان

کژ همی دیدم که تو ای قلتبان

تعداد ابیات منتشر شده : 504887