سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سر موئی ز سِر او گفتم

سر زلفش از آن شده در تاب

سر در سر کار عشق کردیم

و اگه نشدی، زهی سر و کار؟

عقل را گه کله نهد بر سر

تا سر اندر سر کلاه کند

نشینی بر سر پا سر کشیده

سر و پایت برون هر سو بریده

ازین شوخ سرافکن سر بتابید

که چون سر شد سر دیگر نیابید

سر من بر سر زانوست از تو

سر من هیچ زانویی ندارد

چون سر به سر دو زانو آرم

قرب دو سر کمان ببینم

سر او بسته به پنهان ز درون عمدا

سر ماسورگکی در سر او پیدا

تو مپندار کز در تو رویم

به سر تو، که در سر تو رویم

ز درد جگر سر به سر هندوان

به کین سر نهادند بر پهلوانتعداد ابیات منتشر شده : 373712