سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باش تا دست دهد دولت ایام وصال

بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید

از آن طرف نپذیرد کمال او نقصان

وزین جهت شرف روزگار ما باشد

سعدی افتاده ایست آزاده

کس نیاید به جنگ افتاده

ان استحسنت هذا القول بعدی

قل اللهم نور قبر سعدی

چاره صبر است ز سعدی بشنو پند عبید

«سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر»

کخیرت بوازی ثخنی کت اشنفت

بگی رحمت و سعدی باکش ای گفت

آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد

طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو

دو عالم ذره است و مهر خورشید

دلست انگشتری و عشق جمشید

بلبل ار گل را تقاضا می کند عیبش مکن

این چنین وجهی کجا حاصل شود بی گفت و گوی؟

شوقم افزون شد و آرام کم و صبر نماند

در فراق تو ولی عهد همانست که بود


 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی از خون دل نوشتم در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712