سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باش تا دست دهد دولت ایام وصال

بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید

از آن طرف نپذیرد کمال او نقصان

وزین جهت شرف روزگار ما باشد

هر کس به زمان خویشتن بود

من سعدی آخرالزمانم

سعدی افتاده ایست آزاده

کس نیاید به جنگ افتاده

سعدی ز کمند خوبرویان

تا جان داری نمی توان جست

سعدی غم نیستی ندارد

جان دادن عاشقان نجات است

روزی برود روان سعدی

کاین عیش نه عیش جاودان است

بشنو نفسی دعای سعدی

گر چه همه عالمت دعاگوست

گویی بدن ضعیف سعدی

نقشیست گرفته از میانت

سر سعدی سرای سلطانست

نادر آن جا کسی گذار کند

تعداد ابیات منتشر شده : 501469