سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون تو بسوی خطهٔ اعدا سفر کنی

ارواحشان ز خطهٔ ابدان کند سفر

اگر ببستم رخت سفر به خوزستان

هزار تجربت از این سفر پدید آمد

در سفر چون پی شکم گردی

از کجا صدر و محتشم گردی؟

گفتم دلیل من به سفر بود دولتش

گفتا بدین دلیل مبارک بود سفر

چون ندانی ز خود سفر کردن

بایدت بر جهان گذر کردن

چون سفر کردم مرا راه آزمود

زین سفر کردن ره آوردم چه بود

سفر این کسان چه کرد کند؟

به جز از پا و سر که درد کند؟

یک روز در سفر شترِکُند، رهنمون

امروز در سفر موتور تند رهبر است

سفر از دوست جدا کرد مرا

گم شود از دو جهان نام سفر

منعش کنید از سفر و در میان منع

اغراق در صعوبت رنج سفر کنید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165