سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

منعش کنید از سفر و در میان منع

اغراق در صعوبت رنج سفر کنید

عیسی ، مسیح گشت چو راه سفر گرفت

موسی ، کلیم گشت چو افتاد در سفر

گر تو به سفر شدی نگارا شاید

ماهی و مه از سفر شدن ناساید

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا

نالانم ای رفیق و هراسانم از سفر

خاصه که ناتوانیم از این سفر رسید

کین سفر زین پس بود جذب خدا

وان سفر بر ناقه باشد سیر ما

ازخود سفر نکرده بدو چون رسند سیف

آنکس رسد بدوست که ازخود سفر کند

به سفر گر چه آب ودانه خوری

بی ادب سیلی زمانه خوری

هم سفر با اختران بودن خوش است

در سفر یک دم نیاسودن خوش است

از بهر آنکه مرد شود در سفر تمام

آورد دولتش به سفر ناگه از حضر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165