سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سفر داد ما را چو تو تحفه ای

زهی ما بر تو غلام سفر

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا

ازخود سفر نکرده بدو چون رسند سیف

آنکس رسد بدوست که ازخود سفر کند

نالانم ای رفیق و هراسانم از سفر

خاصه که ناتوانیم از این سفر رسید

به سفر گر چه آب ودانه خوری

بی ادب سیلی زمانه خوری

کین سفر زین پس بود جذب خدا

وان سفر بر ناقه باشد سیر ما

هم سفر با اختران بودن خوش است

در سفر یک دم نیاسودن خوش است

گر تو به سفر شدی نگارا شاید

ماهی و مه از سفر شدن ناساید

عیسی ، مسیح گشت چو راه سفر گرفت

موسی ، کلیم گشت چو افتاد در سفر

این راه و سفر که پیش داری

بر تو به خوشی چو بوستان باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165