سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سفر داد ما را چو تو تحفه ای

زهی ما بر تو غلام سفر

گر تو به سفر شدی نگارا شاید

ماهی و مه از سفر شدن ناساید

عیسی ، مسیح گشت چو راه سفر گرفت

موسی ، کلیم گشت چو افتاد در سفر

کین سفر زین پس بود جذب خدا

وان سفر بر ناقه باشد سیر ما

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا

نالانم ای رفیق و هراسانم از سفر

خاصه که ناتوانیم از این سفر رسید

هم سفر با اختران بودن خوش است

در سفر یک دم نیاسودن خوش است

به سفر گر چه آب ودانه خوری

بی ادب سیلی زمانه خوری

ازخود سفر نکرده بدو چون رسند سیف

آنکس رسد بدوست که ازخود سفر کند

در سفر عشق نیست غیر خطر هیچ

خوش بودم هر چه زین سفر بسر آید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165