سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفت

سفر کوی مغان است دگر بار مرا

بدخواه او سفر به رهی کرد دیرباز

هرگز امید نیست که باز آید از سفر

سفر آن نیست که از مصر ببغداد روی

رفتن از جان سوی جانان سفر مردانست

در سفر عشق نیست غیر خطر هیچ

خوش بودم هر چه زین سفر بسر آید

این راه و سفر که پیش داری

بر تو به خوشی چو بوستان باد

این سفر بستان عیاران راه ایزدست

ما ز روی استقامت سرو این بستان شویم

از سفر کردن ظاهر، نشود کار تمام

هر که در خویش سفر کرد تمام است اینجا

چون شمردم در سفر یک نیمه از ماه صفر

ساختم ساز رحیل و توشهٔ راه سفر

اگر روی به سفر غربت است و غم قدسی

وگر سفر نکنی محنت وطن باقی ست

دایم ز خود سفر چو شرر می کنیم ما

نقد حیات صرف سفر می کنیم ما

تعداد ابیات منتشر شده : 510165