سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از تو

گر بخواهی ور نخواهی رزق تو

پیش تو آید دوان از عشق تو

من و تو بس که دبنگیم امان از من و تو

من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو

از تو هم بجهد تو دل بر وی منه

پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه

خوب نقاش زرنگیم امان از من و تو

من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو

ما هم افتاده و لنگیم امان از من و تو

من و تو هردو جفنگیم امان از من و تو

با خودی همچو پلنگیم ، امان از من و تو

من و تو هر دو جفنگیم امان از من و تو

از قدر تو فلک کرد از رای تو نجوم

از خلق تو ملک کرد از حزم تو خیال

از زلف تو پوشم زره از جعد تو خفتان

از قد تو سازم علم از موی تو پرچم

سر زند از ماضی تو حال تو

خیزد از حال تو استقبال تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165