سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از تو همه درد سر و از تو همه سختی

از تو همه اندیشه و از تو همه تیمار

همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست

خود چه کردم با تو چندین خشم و ناز از بهر چیست

زمان را از تو افزایش زمین را از تو آسایش

روان را از تو آرامش خرد را از تو استغنا

از خدمت تو فخر و هم از خدمت تو جاه

از خدمت تو نام و هم از خدمت تو نان

خاک از تو در لرزه ، آب از تو در ناله

باد از تو در فریاد، آتش از تو در افغان

جهان از رای تو روشن ، زمین از عدل تو گلشن

هنر از طبع تو متقن ، هدی از جاه تو والا

کفر از تو گشت تاری دین از تو گشت روشن

عدل از تو گشت پیدا جور از تو گشت پنهان

عدل از تو مشهر شد و فضل از تو منوّر

ملک از تو مهنا شد و دین از تو مقدم

گفت چه بر سر فکندی از ازار

گفت کردم آن ردای تو خمار

تو از خارا برون آیی و گرم از تو شود خارا

تو از آهن پدید آیی و نرم از تو شود آهن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165