سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو به شکر از کردگار و کردگار از تو به شکر

تو به کام از شهریار و شهریار از تو به کام

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

حاسد و خصم از تو غمگین لشکر و شاه از تو شاد

دولت و بخت از تو برنا، عقل و فرهنگ از تو پیر

گر از من می بری چون مهره از مار

من از گل باز می مانم تو از خار

تو شاکری ز خالق و خلق از تو شاکرند

تو شادمان به دولت و ملک از تو شادمان

بگو کاین جامهٔ خونینت از چیست

سحرگاهان فغان چندینت از چیست

نه راست تر از فکرت و از رای تو تیری

نه تیزتر از عزم و مضای تو سنانی

از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت

از تو عزم ای ملک و از ملک العرش ظفر

اگر خاک تو از جان محرمی نیست

بشاخ تو هم از نیسان نمی نیست

چنین کاری جز از تو بر نیاید

تو کن کاین از کسی دیگر نیاید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165