سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بتان تازه تراشیده ئی دریغ از تو

درون خویش نگاه دیده ئی دریغ از تو

باز هم بر سر جنگیم ، امان از من و تو

من و تو هردو جفنگیم امان از من وتو

هر شی جهان جهان منشور از تو

من از تو و مست از تو و مخمور از تو

نبود از صدق روی اهل حاجت در تو بی پروا

تو را من از توجه قبله حاجت روا کردم

ضمیر ین فکان غیر از تو کس نیست

نشان بی نشان غیر از تو کس نیست

کفر از من و عشق از من و زنار از من

دل از تو و دین از تو و ایمان از تو

چیست نیکوتر زجاه، از تو رسیدستم به جاه

چیست شیرین تر ز کام، از تو رسیدستم به کام

از حزم تو زمین کنم از عزمت آسمان

از رحمت تو جنت و از هیبت تو نار

نزدیک تو ز خار و گیا کمترم از آنک

در سال خدمت تو چو خار و گیا کنم

بدیداری قناعت کردم از تو

تو میدانی که چون خون خوردم از تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165