سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مایه عمرم شد و سود من از عشقت فراق

این بد از بازارسودایت زیان و سود من

زبان مادح تو سود باد و بیم امید

امید حاسد تو بیم باد و سود و زیان

دل بندهٔ عاشقی تن آزاد چه سود باشد

جان گشته خراب و عالم آباد چه سود باشد

چه سود شعر لطیفم چو نیست رنگ قبول

چه سود از افسر چون نیست از کیان نرگس

تو سود کردی بنده را، من جان زیان دادم به تو

مپسند بهر سود خود چندین زیان دیگران

کسی که سود و زیانش نه در ره عشق است

زیان اوست بسی سهل و سود اوست عبث

از برای سود زر جان در زیان انداختی

چون نمی مانی و این زرها همی مانی چه سود؟

رنج در خدمت او برکه بر او سود کنی

چون بر او سود کنی رنج نیاید به زیان

چو گوش بخشش کر شد چه سود صیت هنر

چو غنچه کور دل آمد، چه سود لحن طیور

دیدم که با تو ناله و فریاد سود نیست

دادم به باد عشق تو سود و زیان همه

تعداد ابیات منتشر شده : 510135