سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سپیده از پس بالا درآمد

دُر صبح از بن دریا برآمد

سپیده دم صبوحی دم نشسته

بروی روز بر شبنم نشسته

چوباز سپیده بزد پرّ باز

ازاو زاغ شب شد گریزنده باز

سپیده دم، نسیمی روح پرور

وزید و کرد گیتی را معنبر

چو بر تیره شعر شب دیر باز

سپیده کشید از سپیدی طراز

سپیده دم فسرده زردهٔ شمع

گدازان باد پیه گردهٔ شمع

سپیده سپه برگرفت و رسید

نماز دگر بر سر انجمن

چو زد روز بر تیره شب دزدوار

سپیده برآمد چو گرد سوار

چو از دامن ژرف دریای قار

سپیده برآمد چو سیمین بخار

چون زرده بیضه های گردون

آمد سحر از سپیده بیرون

تعداد ابیات منتشر شده : 510165