سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چمن شمع ز مرد ساق نرگس را چو بردارد

به سیمین مشعلی ماند که آن مشعل دو سر دارد

حریف سیم کش باید، که در سیمین بران پیچد

که وصل یار سیمین بر نیابی جز به زر بازی

ای پیک مشتاقان بگو این بی دل مشتاق را

تا در چمن چون یافتی آن سرو سیمین ساق را

ساق گل بینی و خواهی تا کنی از لطف بوی

لیک از آن ترسی که بر دستت خلد ز آن ساق خار

پادشا را ز پی شهوت و آز

رخ به سیمین برو سیمین صنمست

به هم پیچیده گردد ساق با ساق

همه جفتی شود از جفت خود طاق

کز در میدان او تا گوشه ایوان او

مرکب سیمین ستامست و بت سیمین عذار

گسترد دست اجل مهد فراق

وز فزع ساق تو پیچد بر ساق

سیمین تنان رونده و سیمین بتان بدشت

گرد آمده صنم به تبه کردن صنم

گر ساق تو ای به ساق لاغر

از سیم بود چو او توانگر


 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975