سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پادشا را ز پی شهوت و آز

رخ به سیمین برو سیمین صنمست

به هم پیچیده گردد ساق با ساق

همه جفتی شود از جفت خود طاق

کز در میدان او تا گوشه ایوان او

مرکب سیمین ستامست و بت سیمین عذار

گسترد دست اجل مهد فراق

وز فزع ساق تو پیچد بر ساق

سیمین تنان رونده و سیمین بتان بدشت

گرد آمده صنم به تبه کردن صنم

گر ساق تو ای به ساق لاغر

از سیم بود چو او توانگر

چار کس بردند تا سوی وثاق

ساق می مالید او بر پشت ساق

مرا ز لاله رخان دلبریست غالیه موی

ستاره طلعت و سیمین عذار و سیمین بر

بلند قدر تو گر صورتی شود به مثل

ز بس بلندی در ساق عرش ساید ساق

سحرگه زورق سیمین مهتاب

چو در دریای اخضر گشت غرقابتعداد ابیات منتشر شده : 373712