سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر به ساق تو رسد سیم سرشکم نه عجب

که سیه چشم و سهی قامت و سیمین ذقنی

تا که لرزان ساق من بر آهنین کرسی نشست

می بلرزد ساق عرض از آه صور آوای من

چمن شمع ز مرد ساق نرگس را چو بردارد

به سیمین مشعلی ماند که آن مشعل دو سر دارد

حریف سیم کش باید، که در سیمین بران پیچد

که وصل یار سیمین بر نیابی جز به زر بازی

ای پیک مشتاقان بگو این بی دل مشتاق را

تا در چمن چون یافتی آن سرو سیمین ساق را

ساق گل بینی و خواهی تا کنی از لطف بوی

لیک از آن ترسی که بر دستت خلد ز آن ساق خار

پادشا را ز پی شهوت و آز

رخ به سیمین برو سیمین صنمست

به هم پیچیده گردد ساق با ساق

همه جفتی شود از جفت خود طاق

گسترد دست اجل مهد فراق

وز فزع ساق تو پیچد بر ساق

کز در میدان او تا گوشه ایوان او

مرکب سیمین ستامست و بت سیمین عذار

تعداد ابیات منتشر شده : 505890