سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سیمین تنان رونده و سیمین بتان بدشت

گرد آمده صنم به تبه کردن صنم

گر ساق تو ای به ساق لاغر

از سیم بود چو او توانگر

چار کس بردند تا سوی وثاق

ساق می مالید او بر پشت ساق

مرا ز لاله رخان دلبریست غالیه موی

ستاره طلعت و سیمین عذار و سیمین بر

بلند قدر تو گر صورتی شود به مثل

ز بس بلندی در ساق عرش ساید ساق

به پایه ای برسی از شرف که چون سدره

درخت قدر تو بر ساق عرش ساید ساق

رخم زرین همی دارد زنخدان و بناگوشت

که هم سیمین بناگوشی و هم سیمین زنخدانی

ماه بیرون شده از پشت سحاب

گسترانیده شعاع سیمین

سحرگه زورق سیمین مهتاب

چو در دریای اخضر گشت غرقاب

ساق او دولت ناپاینده

پایه پایه به زوال آینده

تعداد ابیات منتشر شده : 502039