سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چار کس بردند تا سوی وثاق

ساق می مالید او بر پشت ساق

مرا ز لاله رخان دلبریست غالیه موی

ستاره طلعت و سیمین عذار و سیمین بر

بلند قدر تو گر صورتی شود به مثل

ز بس بلندی در ساق عرش ساید ساق

به پایه ای برسی از شرف که چون سدره

درخت قدر تو بر ساق عرش ساید ساق

سحرگه زورق سیمین مهتاب

چو در دریای اخضر گشت غرقاب

بر آن صورت چو صنعت کرد لختی

بدوسانید بر ساق درختی

بادهٔ تلخ کهنم آرزوست

ساقی سیمین ذقنم آرزوست

نی غم زر دارم و نی سیم فیض

دلبر سیمین بدنم آرزوست

ساق او دولت ناپاینده

پایه پایه به زوال آینده

گرد قصرش کتابهٔ سیمین

ثانی اثنین کهکشان باشد


 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حرف ژ در پروین اعتصامی
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930