سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شوشه سیم نکوتر بر تو یا گه سیم ؟

شاخ بادام بآیین تر، یا شاخ چنار؟

بلند قدر تو گر صورتی شود به مثل

ز بس بلندی در ساق عرش ساید ساق

به پایه ای برسی از شرف که چون سدره

درخت قدر تو بر ساق عرش ساید ساق

نه کان زرّ و همه زرّ سرخ بی تخلیط

نه کان سیم و همه سیم نقرۀ بی بار

سیم در سنگست سنگ اکنون ترا در سیم در

مشک در چین است چین اکنون ترا در مشک ناب

آن برد زر ترا کو از تو زر بیرون کند

وان خورد سیم تراکو در تو ریزد سیم خویش

من ز بهر دین شدم چون زر زرد

تو ز دین ماندی چو سیم از بهر سیم

فریش سیم و مر آن سیم را ز مشک حجاب

فریش لاله و آن لاله را ز قیر رقم

سرو اگر در باغ باشد دارد او بر سرو باغ

سیم اگر در سنگ باشد دارد او در سیم سنگ

بی سیم و زر بشو تو و با سیم بر بساز

کز بهر تو صبوح دوصد کیسه زرگشاد

 • جستجوی فارغ از گردش ایام در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630