سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خسرو به گدایی چنان سیم

پیش در او مقیم گشته

زنجیری سیم و زر نگردی

ساکن نشوی ز رهنوردی

غلطند آب خفته باشد سیم

یخ گواهی دهد بر این تسلیم

در ترازوی آسمان سنجی

باز جستند سیم ده پنجی

جمال صفاهان نظام دوم

که گیتی سیم جعفر انگاشتش

سیم بهر هزینه دارد شاه

لعل بهر خزینه دارد شاه

سیم زار از نهاد وارونست

لعل شاد از درون پرخونست

قاف قهرش اگر برون تازد

قاف را همچو سیم بگدازد

لعبتی سیم تن دل سیهم

جوهری کم خطر باخطرم

چنانک برسپر خیزران پشیزۀ سیم

حباب ودایرۀ آب وقطرۀ باران

تعداد ابیات منتشر شده : 509610