سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان

سی مستان اند خفته در سیمستان

زبون تر از مه سی روزه ام مهی سی روز

مرا به طنز چو خورشید خواند آن جوزا

ازان سی سواران یکی کم شود

به گاه شمردن همان سی بود

سی سوار ختنی واقفش اندر ایمن

سی غلام حبشی ساکنش اندر ایسر

چو بر ده سالگی افکند بنیاد

سر سی سالگان می داد بر باد

چو پر او بگشایند سی بود به عدد

چو بال او بشمارند سی بود به شمار

طویلهٔ سخنش سی و یک جواهر داشت

نهادمش به بهای هزار و یک اسما

مهره او سی سیه و سی سپید

گردش او زیر یکی تخت نرد

عدد سین پنج هزار و هشتصد و نود و یک است.

عدد لام سی هزار و چهار صد و سی و دو است.

به سیصد و چهل یک رسید نوبت سال

چهارشنبه و سه روز باقی از شوالتعداد ابیات منتشر شده : 285455