سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زلفین تو سی زنگی و هر سی مستان

سی مستان اند خفته در سیمستان

زبون تر از مه سی روزه ام مهی سی روز

مرا به طنز چو خورشید خواند آن جوزا

ازان سی سواران یکی کم شود

به گاه شمردن همان سی بود

سی سوار ختنی واقفش اندر ایمن

سی غلام حبشی ساکنش اندر ایسر

چو بر ده سالگی افکند بنیاد

سر سی سالگان می داد بر باد

گریبان سی مرد زینسان به مشت

گرفت و چهل تن بدان سی بکشت

که سی روزه سفر کن کاینک از راه

به سی فرسنگی آمد موکب شاه

چو پر او بگشایند سی بود به عدد

چو بال او بشمارند سی بود به شمار

این اثر داد ثنا خوانی سی روزهٔ من

که تو از من ببری روزی سی نان خواره

طویلهٔ سخنش سی و یک جواهر داشت

نهادمش به بهای هزار و یک اسماتعداد ابیات منتشر شده : 365526