سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خور ذره شد ز بس که دم افشاند بر سهر

کُه دره شد ز بس که سم افشرد بر زمین

که بر بخرد این نکته روشن بود

که مأمور زن کمتر از زن بود

که می گرداند این چرخ مرصع

که برمی آرد این دلو ملمع

تماشا کن که این نقش عجب چیست

ز حیرت چشم انجم مانده بر کیست

بر زند بر پات نعلی ز اشتباه

که بمانی تو ز درد آن ز راه

بعد از آن گفتش که چادر نه به سر

رو فلان خانه ز من پیغام بر

این و امثال این بسی احکام

منعکس شد ز گردش ایام

تن که تن شد ز رنگ آدم شد

جان که جان شد ز بوی آن دم شد

بار سنگی بر خری که می جهد

زود بر نه پیش از آن کو بر نهد

نه مهرست این، که داغ دولتست این

که بر دل بر ز دست این بی نوا را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165