سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامه ای آنگه به دست شاه داد

کرده نام شاه و بس در وی سواد

شاه والا همت است و شاه نیکو سیرت است

شاه عالی رُتبَت است و شاه پبروز اخترست

عشق است شاه عادل بر تخت دل نشسته

این عقل کامل ما آن شاه را وزیر است

در میان شاه و او پیغامها

شاه را پنهان بدو آرامها

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود

بباید رفتن این با شاه گفتن

ز شاه این قصه را نتوان نهفت

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

دعای شاه ناظر بر زبان راند

به او شاه جهاندان آفرین خواند

ز بس که دل کشدش سوی شاه ینداری

فکنده شاه جهان در عروق او قلاب

سایهٔ کردگار باشد شاه

شاه عادل، نه شاه عادل کاه

تعداد ابیات منتشر شده : 112640