سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامه ای آنگه به دست شاه داد

کرده نام شاه و بس در وی سواد

شاه جو شاه نگر شاه پرست

هر چه جز شاه بشوی از وی دست

شاه والا همت است و شاه نیکو سیرت است

شاه عالی رُتبَت است و شاه پبروز اخترست

شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است

که فروزنده تر از گوهر شهوار بود

هر بیت که سید ز سر ذوق بگوید

سریست که مستان همه آن بیت سرایند

عشق است شاه عادل بر تخت دل نشسته

این عقل کامل ما آن شاه را وزیر است

در میان شاه و او پیغامها

شاه را پنهان بدو آرامها

نشاید که باشد به جز جفت شاه

چه نیکو بود شاه را جفت ماه

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود

زان غمزهٔ کافر نشان ای شاه شروان الامان

آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکندتعداد ابیات منتشر شده : 206556