سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون به میدان رسید شاه و سپاه

مهر درویش تافت در دل شاه

گر سپاهی به شاه خود نازد

شاه هم بر سپاه خود تازد

شاه گفتا غریب حالی بود

بهر شاه این خجسته فالی بود

تا هست جهان شاه جهان شاه جهان باد

نی شاه رعیت که شهنشاه شهان هم

خواب دیدند شاه و جمله سپاه

که مگر عارفی رسید به شاه

یک شب القصه رو به شاه آورد

رو به شاه جهان پناه آورد

ره نمودش به سوی منظر شاه

کرد پرواز و رفت تا بر شاه

نامه ای آنگه به دست شاه داد

کرده نام شاه و بس در وی سواد

هاتفی گفت شاه، شاه منم

پس شه کشور و سپاه منم

شاه جو شاه نگر شاه پرست

هر چه جز شاه بشوی از وی دستتعداد ابیات منتشر شده : 365526