سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامه ای آنگه به دست شاه داد

کرده نام شاه و بس در وی سواد

در میان شاه و او پیغامها

شاه را پنهان بدو آرامها

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

سایهٔ کردگار باشد شاه

شاه عادل، نه شاه عادل کاه

دور کن حینای این شاهد ز دست

شاه باید بود یا شاهد پرست

شاعری شد پیش شاه نامور

کای ز رفعت سوده در افلاک سر

شاه گفتش کای تهی از عقل و هوش

به که باشی از چنین مدحی خموش

مرد مردانه شاه مردان است

در همه حال مرد مردان است

بر در کبریای حضرت او

شاه عالم پناه دربان است

تعداد ابیات منتشر شده : 59330