سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاه والا همت است و شاه نیکو سیرت است

شاه عالی رُتبَت است و شاه پبروز اخترست

شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است

که فروزنده تر از گوهر شهوار بود

شاه عادل شاه اسمعیل کز به دو ازل

دست عدلش بخیه زد بر تارک نوشیران

هر بیت که سید ز سر ذوق بگوید

سریست که مستان همه آن بیت سرایند

عشق است شاه عادل بر تخت دل نشسته

این عقل کامل ما آن شاه را وزیر است

در میان شاه و او پیغامها

شاه را پنهان بدو آرامها

زن آمد پیش شاه و گفت آن ماه

نخواهد بود هرگز جفت آن شاه

یعنی ولی والا اعظم نظام شاه

شاه یگانه ناظم منظومهٔ زمان

نشاید که باشد به جز جفت شاه

چه نیکو بود شاه را جفت ماه

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود


 • جستجوی شهر در بیدل دهلوی
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511