سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زان غمزهٔ کافر نشان ای شاه شروان الامان

آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند

بباید رفتن این با شاه گفتن

ز شاه این قصه را نتوان نهفت

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

دعای شاه ناظر بر زبان راند

به او شاه جهاندان آفرین خواند

بیعتی شاه باد دست جهان کز جهان

پای ستم عدل شاه تا شب محشر شکست

راز دار و راز ما بیت الحرم

سوز ما هم ساز ما بیت الحرم

چنان کز خیبر آمد شاه مردان خرم و خندان

به دولت شاه عباس آنچنان از قندهار آمد

ز بس که دل کشدش سوی شاه ینداری

فکنده شاه جهان در عروق او قلاب

دولت بالد به شه نه شاه به دولت

افسر نازد به شه نه شاه به افسر

دم سحر حلال بیت دامست

که بیت لایقش بیت الحرامست


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442