سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز بس که دل کشدش سوی شاه ینداری

فکنده شاه جهان در عروق او قلاب

دولت بالد به شه نه شاه به دولت

افسر نازد به شه نه شاه به افسر

دم سحر حلال بیت دامست

که بیت لایقش بیت الحرامست

شاه فلک بر گاه نو داده جهان را جاه نو

چون حصن دین را شاه نو بنیان نو پرداخته

خود سپاه پیل در بیت الحرم گو پی منه

خود قطار خوک در بیت المقدس گو میا

آری به صاع عید همی ماند آفتاب

از نام شاه و داغ نهاده مشهرش

سایهٔ کردگار باشد شاه

شاه عادل، نه شاه عادل کاه

رخسار صبح را نگر از برقع زرش

کز دست شاه جامهٔ عیدی است در برش

گردون به شکل مجمر عیدی به بزم شاه

صبح آتش ملمع و شب مشک اذفرش

شاه بهرام آنشهی کاندر جهان

تا جهان را شاه باید شاه بادتعداد ابیات منتشر شده : 373712