سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نام شاه و کدا بع عن گیرند

بی گدا نام شاه کم گیرند

فرخنده ملک ناصر دین شاه یگانه

خورشید جهان ماه زمین شاه زمانه

زان که شاه و گدا به هم گویند

بی گدا نام شاه کم گویند

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

دعای شاه ناظر بر زبان راند

به او شاه جهاندان آفرین خواند

شه زاده رفت باغ بقا باد جای شاه

خون کرد چرخ، قصاصش بقای شاه

بیعتی شاه باد دست جهان کز جهان

پای ستم عدل شاه تا شب محشر شکست

راز دار و راز ما بیت الحرم

سوز ما هم ساز ما بیت الحرم

بی زبان و لب همان نعمای شاه

مدح شه می کرد و خلعتهای شاه

چنان کز خیبر آمد شاه مردان خرم و خندان

به دولت شاه عباس آنچنان از قندهار آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 504917