سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یعنی ولی والا اعظم نظام شاه

شاه یگانه ناظم منظومهٔ زمان

نشاید که باشد به جز جفت شاه

چه نیکو بود شاه را جفت ماه

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود

هم از من بود پایه ات نزد شاه

هم از شاه یابی بزرگی و جاه

زان غمزهٔ کافر نشان ای شاه شروان الامان

آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند

بباید رفتن این با شاه گفتن

ز شاه این قصه را نتوان نهفت

نام شاه و کدا بع عن گیرند

بی گدا نام شاه کم گیرند

فرخنده ملک ناصر دین شاه یگانه

خورشید جهان ماه زمین شاه زمانه

زان که شاه و گدا به هم گویند

بی گدا نام شاه کم گویند

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165