سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دعای شاه ناظر بر زبان راند

به او شاه جهاندان آفرین خواند

کدام فخر به این می رسد که از شاهان

ترا به شاه نجف می رسد نژاد و تبار

شه زاده رفت باغ بقا باد جای شاه

خون کرد چرخ، قصاصش بقای شاه

بیعتی شاه باد دست جهان کز جهان

پای ستم عدل شاه تا شب محشر شکست

بی زبان و لب همان نعمای شاه

مدح شه می کرد و خلعتهای شاه

چنان کز خیبر آمد شاه مردان خرم و خندان

به دولت شاه عباس آنچنان از قندهار آمد

ز بس که دل کشدش سوی شاه ینداری

فکنده شاه جهان در عروق او قلاب

دولت بالد به شه نه شاه به دولت

افسر نازد به شه نه شاه به افسر

همچنان دیده زنی خواب که من شاه شوم

گر شوم شاه چه منصب چه عمل را شایی

شاه فلک بر گاه نو داده جهان را جاه نو

چون حصن دین را شاه نو بنیان نو پرداخته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165