سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بسی خوردند و آگاهند از شاه

حقیقت شاه میخواهند از شاه

لب تشنگان خاک نجف ترزبان شدند

از چشمه سار شکر به توفیق کردگار

نهری به طول کاهکشان در دو ماه و نیم

از آسمان خاک نجف گشت آشکار

چون کاروان حاج، خروشان و کف زنان

آمد به خاکبوس نجف آب خوشگوار

از خاک، جای سبزه برون آورد زبان

بهر دعای دولت این شاه تاجدار

سایهٔ کردگار باشد شاه

شاه عادل، نه شاه عادل کاه

منشور رحمتش چو به مهر نجف رسید

سر حدیث مخبر صادق شد آشکار

اول عمارتی که در آفاق رنگ ریخت

تعمیر آستان نجف بود و آن دیار

تا دامن قیامت ای شاه دین پناه

بشکن کلاه فخر به شاهان روزگار

زین کار نامدار که اقبال شاه کرد

شاهان روزگار گرفتند اعتبار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165