سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نی غم زر دارم و نی سیم فیض

دلبر سیمین بدنم آرزوست

تو اندر کیمیاگر راه داری

کنی مس را بزرگرهوشیاری

شبی آنجا مهمانی بود

«اسماعیل قربانی» بود

شبی نعلبندی و پالانگری

حق خویشتن خواستند از خری

یار کرمانی اگر بازی خوش است

دلبر سرمست شیرازی خوشست

بمناجاتش ار شبی گذرد

بس بود آن مرا دگر همه هیچ

به همه وقت بی گمان بر من

دلبر مهربان ببخشوده ست

دلباختهٔ حضور دلبر باش

جانسوختهٔ لقای جانان شو

دلبر بیوفای عهد شکن

چون نه بر عهد ماست، چتوان کرد؟

من تو را منقبت کنم شب و روز

خاصه دراینچنین شبی فیروز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165