سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بینیش ناگهان شبی مرده

سر فرو برده درد سر برده

زهد ریا عیش مرا تلخ کرد

دلبر شیرین دهنم آرزوست

شبی خوشتر زنوروز بهاری

خوشی میتافت مهتابی بزاری

شبی دیدم جمال جانفزایش

شده افتاده اندر خاکپایش

دل اگر در میانه گم نشدی

دلبر اندر کنار داشتمی

واله دلبر شکر دهنیم

عاشق مطرب خوش آوازیم

دلباختهٔ حضور دلبر باش

جانسوختهٔ لقای جانان شو

من تو را منقبت کنم شب و روز

خاصه دراینچنین شبی فیروز

صنع تو به دور دور گردان

آمیخته رنگ های دلبر

یار کرمانی اگر بازی خوش است

دلبر سرمست شیرازی خوشست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165