سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شبی دیباچه صبح سعادت

ز دولت های روز افزون ز یادت

شبی بودآسمانی چون زمینش

شده روز قیامت همنشینش

روز تا شب در تمنا بود دل

ناگهانی دلبر آمد نیمشب

ولی زان نامه هرگز داستانش

نخواندی دلبر ننوشته خوانش

یار کرمانی اگر بازی خوش است

دلبر سرمست شیرازی خوشست

طمع از دام و دانه نابریده

شراب وصل دلبر ناچشیده

دولت صحبت چنین پیری

مس قلب توراست اکسیری

هشدار که دیگریست دلبر

دریاب که عشق ما حقیقی است

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

سرائی خالی از دلبر ندونند

پس چه چاره جز پناه چاره گر

ناامیدی مس و اکسیرش نظر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165