سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با خبر از راز ما گردید شب

بوسه ای دادیم و آن را دید شب

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی

صبحگاهان اختر شب زنده دار آسوده است

خار خاری از خمار شب در او

جنبشی از شوق یار شب در او

منم دراجه مرغان شب خیز

همه شب مونسم مرغ شب آویز

شب همه شب باتو می گوئیم راز

توبه غفلت پای ها کرده دراز

یکی شب از شب نوروز خوشتر

چه شب کز روز عید اندوه کش تر

هر شب فزاید تاب وتب من

وای از شب من وای از شب من

کامشب از آنجا که طلبگاری است

نی شب خفتن شب بیداری است

شب اغیار ز تو روز و چه روز

روز فیض از تو شب آنگاه چه شبتعداد ابیات منتشر شده : 251627