سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب بدخواه را عقوبت زاد

شب شنودم که باشد آبستن

گفتمش : ای روی تو صبح امید

در دل شب بوسه ما را که دید؟

بوسه را شب دید و با مهتاب گفت

ماه خندید و به موج آب گفت

همه روز ه ام یار و مونس توئی

شب تیره ام شمع مجلس توئی

به غیر از خیال رخ دلبرش

نیامد شب تیره کس بر سرش

شب تیره اش دیده دمساز بود

خروش و فغانش هم آواز بود

شعشعهٔ آن گهر شب فروز

کرد شب تار جهان همچو روز

نشست آن شب بنوشانوش یاران

صبوحی کرد با شب زنده داران

سپیده چو از تیره شب بردمید

میان شب تیره اندر خمید

سایه افکند حالیا شب هجر

تا چه بازند شب روان خیالتعداد ابیات منتشر شده : 327384