سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شب آمد سازگار عشقبازان

شب آمد رازدار عشقبازان

داستان شب هجران تو گفتم با شمع

آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد

جانم به فغان چو مرغ شب می آید

وز داغ تو با ناله به لب می آید

دیده در هجر تو شرمندهٔ احسانم کرد

بس که شب ها گهر اشک بدامانم کرد

امشب شب قدرتست بشتاب

قدر شب قدر خویش دریاب

دست بر زلف زدم، شب بود، چشمش مست خواب

برقع از رویش گشودم تا درآید آفتاب

شب چو بوسیدم لب گلگون او

گشت لرزان قامت موزون او

اول شب بوحنیفه درگذشت

شافعی آخر شب از مادر بزاد

شب بدخواه را عقوبت زاد

شب شنودم که باشد آبستن

با او گفتی حکایت شب

شکر روز و شکایت شبتعداد ابیات منتشر شده : 415004