سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با خبر از راز ما گردید شب

بوسه ای دادیم و آن را دید شب

یک شب از دیده ما نیست خیالت، خالی

شبروی شب همه شب، در پی شب پیمایی است

نومید ز چاره سازی شب

راندی سخن از درازی شب

گفتی شب غم عجب بلاییست

شب نی که سیاه اژدهاییست

مدت بسیار می کرد این دعا

روز تا شب شب همه شب تا ضحی

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

گویم یکی حدیث به وصف شب و شراب

وصف شب و شراب ز من بایدت شنید

شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی

صبحگاهان اختر شب زنده دار آسوده است

مرا زین شب سیه شد روی هستی

سیه روئیست این نی شب پرستی

شب روانی که قلب و حیله گرند

از تو شب تا به روز بر حذرند

تعداد ابیات منتشر شده : 510120