سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

احمد چون کوه لغزید از نظر

در میان راه بی گل بی مطر

علم مطلق، بی حد و بی منتهاست

حد بی حد باز بی حد را سزاست

می خانه بی نزاری و پروانه بی چراغ

شاخیست بی شمایل و فالیست بی فلاح

گر از اسرار نهان بی خبران بی خبرند

ای مسلمانان من بی خبر بی خبرم

بشکفی بی نوبهار و پژمری بی مهرگان

بگریی بی دیدگان و باز خندی بی دهن

ز بی دلی وز بی طاقتی بترسیدم

ز بی کسی وز بی هم دمی بفرسودم

بی عبارت رازگوی و بی اشارت رازجوی

بی تکلم دلفریب و بی تبسم جان شکار

بی طلعت تو مجلس بی ماه بود گردون

بی قامت تو میدان بی سرو بود بستان

باد رایت بی تباهی باد شخصت بی حدوث

باد جاهت بی تناهی باد جانت بی ضرر

بی پای رهسپرده و بی نطق گفته ایم

بی سامعه شنیده و بی دیده دیده ایم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165