سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی رونقا که باشد بی باس تو سیاست

بی هیزما که باشد بی تیغ تو جهنم

بی فکر ذکر گویم بی لهجه نغمه آرم

بی حرف صوت سازم بی لب حدیث رانم

بیشه ها بی شیر کردی، دشتها بی اژدها

قلعه ها بی مرد کردی ،شهرها بی شهریار

چمن بی گل ،فلک بی ماه می دید

بدن بی جان ،جهان بی شاه می دید

بی پای رهسپرده و بی نطق گفته ایم

بی سامعه شنیده و بی دیده دیده ایم

بی طلعت تو مجلس بی ماه بود گردون

بی قامت تو میدان، بی سرو بود بستان

سری بود مشاهده بی صورت و بی حروف

نطقی بود معاینه بی نحو و بی علل

در رزم بی مثالی در بزم بی همالی

در عزم بی نظیری در حزم بی قرینی

تا عهدها نباشد بی نذر و بی یمین

تا عقدها نباشد بی مهر و بی جهاز

خوبیش بی قیاس و درو نقش بی عدد

نغزیش بی مثال و درو عقد بی شمار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165