سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بی رونقا که باشد بی باس تو سیاست

بی هیزما که باشد بی تیغ تو جهنم

چو کتابیست ریا، بی ورق و بی خط

چو درختیست هوی، بی بن و بی اغصان

بی فکر ذکر گویم بی لهجه نغمه آرم

بی حرف صوت سازم بی لب حدیث رانم

سری بود مشاهده بی صورت و بی حروف

نطقی بود معاینه بی نحو و بی علل

در حسن بی نظیری در لطف بی نهایت

در مهر بی ثباتی در عهد بی دوامی

تا عهدها نباشد بی نذر و بی یمین

تا عقدها نباشد بی مهر و بی جهاز

باد رایت بی تباهی باد شخصت بی حدوث

باد جاهت بی تناهی باد جانت بی ضرر

چون زمانه بی منازع ، چون خرد بی عاندت

چون حقیقت بی خیانت ، چون سلامت بی عوار

کردهٔ تو بی ملامت باشد و بی اعتراض

گفتهٔ تو بی ندامت باشد و بی اعتذار

بیشه ها بی شیر کردی، دشتها بی اژدها

قلعه ها بی مرد کردی ،شهرها بی شهریار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165