سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چمن بی گل ،فلک بی ماه می دید

بدن بی جان ،جهان بی شاه می دید

باد رایت بی تباهی باد شخصت بی حدوث

باد جاهت بی تناهی باد جانت بی ضرر

چو کتابیست ریا، بی ورق و بی خط

چو درختیست هوی، بی بن و بی اغصان

بی برگ و بی نوا شده و جمع گرد من

عورات بی نهایت و اطفال بی شمار

ملک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد

جاه بادت بی شمارو عمر بادت بی کران

چشم سر بی آفتاب آسمان بی کار گشت

چشم دل بی آفتاب دین چرا بی کار نیست؟

بی چشم دور بینی و بی باد زود رو

بی عقل تیز فهمی و بی زور کامکار

نعمت او بی تغیر، امن او بی انقلاب

راحت او بی تزاحم ، نوش او بی نیش نیست

ممتحن بی خویشتن، غم خواره ای، بی چاره ای

بی دلی، شوریده ای، بی حاصلی، دیوانه ی

مباد بی تو زمانه مباد بی تو زمین

مباد بی تو مکین و مباد بی تو مکان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165