سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر نودمیده خوید بخوردم یکی شراب

خوشا شراب خوردن بر نودمیده خوید

گویم یکی حدیث به وصف شب و شراب

وصف شب و شراب ز من بایدت شنید

بزرگ بارخدایی کنی و بفرستی

ورا شراب عناب و مرا شراب عنب

مرا شراب گران ده ، که عاقبت مستیست

اگر شراب سبک نوشم ، ار شراب گران

شراب المحبّة خیر الشّراب

و کلّ شراب سواه سراب.

کهتران را چو مهتران به کرم

یک صراحی شراب فرماید

ساقی قدحی شراب در دست

آمد ز شراب خانه سرمست

بر درخانه قدح نوشی

رفتم و کردم التماس شراب

شیشه ای لطف کرد، اما بود

چون حروف شراب ، نیمی آب

نقل و اسباب و لوت حاصل شد

یک صراحی شراب می باید

 • جستجوی من در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی بحر در صائب تبریزی
 • جستجوی افتاده در صائب تبریزی
 • جستجوی ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد در خاقانی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی رب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645