سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر جاست خشکی و تری مست شراب عشق تو

مست شراب عشق تو هر جاست خشکی و تری

از چشم نیم مست تو با یک جهان شراب

ما صلح می کنیم به یک سرمه دان شراب!

نشاط شراب و شراب صبوحی

صبوح بهار و بهار جوانی

در جام جهان نما نماید

جامی ز شراب پر شراب است

* چندان بخورم شراب، کاین بوی شراب

آید ز تُراب، چون روم زیرِ تُراب،

مرا بهشت جمالت به از بهشت بقاست

مرا شراب وصالت به از شراب خلود

تو خون به کاسهٔ من کن که غیرتاب ندارد

تنک شراب ستم ظرف این شراب ندارد

این ساغر ما که عین آب است

جامی ز شراب و پر شراب است

خواهی شراب خوردن و خون باشد آن شراب

از کارزار صحن جهان لاله زار کن

شکسته رنگ نمی گردد از خمار کسی

که از شراب قناعت کند به بوی شراب

تعداد ابیات منتشر شده : 509595