سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتی که : شراب شوم باشد

وآن کس که شراب را مزیده

مجمع البحرین جامست و شراب

این شراب و جام آبست و حباب

به طبع خرم و خندان شراب نوشیدند

که بر خماهن گردون فروغ او سیماب

از میر شراب و شاهد و شمع

دریوزه کنم بدین بهانه

شراب آن گهی دست شرّست و شور

که باشد سر فتنه را دست زور

داده مرا بی گنه شراب قطیعت

پس شده، با دیگری شراب گرفته

گر قوت شراب بدید و حیلتش

گرد حیل نگشتی پیوسته ارشمید

ای ز نور شراب خانهٔ تو

روی آفاق همچو دست کلیم

مستم و خورده شراب بی حساب

هر که بیند گویدم خورده شراب

شراب بوسه من رنگ و بوی دیگر داشت

مباد گرمی آن بوسه ها فراموشت

تعداد ابیات منتشر شده : 505935