سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از من مرنج ای ز تو شادی جان من

گر لب گشوده ام پی هجو شراب تو

جامی و شراب و جسم و جانی

این جام پر از شراب دریاب

شراب لعلی ایچون توکمه آبرو زنهار

که دمبدم لب لعلین ویرور شراب سنه

جز از اینسان حلال نیست شراب

هر که نوشد جز این شراب حرام

شاه بر لب نهاد جام شراب

آن گدا بی شراب مست و خراب

خوردم شراب عشقش یک ساغر و هنوز

اندر سر منست خمار شراب او

از عشق چنان بماند در دام شراب

کز محبره فرمود کنون جام شراب

کنم به وصف شراب آنقدر گهرباری

که زهد خشک شود تشنه لقای شراب

گر اندکی به شراب و سماع میلم بود

سماع باز ستاند و شراب بازگرفت

خوردم بسی شراب وصالش، کنون مرا

حاصل از آن شراب سر پر خمار ماند

تعداد ابیات منتشر شده : 502039