سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندارد آب کوثر این شرافت

شرافت فرض کردی، کو لطافت؟

ازحَسَب مرد را شرف خیزد

چیست فخر شرافتِ نَسَبی ؟

شبی شرافت روحانیان درو مدغم

شبی سعادت کروبیان درو مضمر

خلعت خاصه کز شرافت آن

شرفم برهمه جهان باشد

نه هر زن بود در سعادت بتول

نه هر مردی اندر شرافت رسول

آنجاکه مهر عشق کند ذره پروری

جوشد گل شرافت ذات ازکمینه ها

اندر ازل شرافت شخص شریف تو

ابلیس دیده بود به لوح اندرون مگر

نداشت حرمت پیری نداشت حرمت نام

ندید قدر شرافت ندید قدر هنر

ایمان و شرافت به مردم آموز

تا طاعت بینی و جان سپاری

به از کهف از شرافت هر شکافش

هزاران قله همچون کوه قافشتعداد ابیات منتشر شده : 414990