سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندارد آب کوثر این شرافت

شرافت فرض کردی، کو لطافت؟

شبی شرافت روحانیان درو مدغم

شبی سعادت کروبیان درو مضمر

خلعت خاصه کز شرافت آن

شرفم برهمه جهان باشد

نه هر زن بود در سعادت بتول

نه هر مردی اندر شرافت رسول

آنجاکه مهر عشق کند ذره پروری

جوشد گل شرافت ذات ازکمینه ها

اندر ازل شرافت شخص شریف تو

ابلیس دیده بود به لوح اندرون مگر

نداشت حرمت پیری نداشت حرمت نام

ندید قدر شرافت ندید قدر هنر

به از کهف از شرافت هر شکافش

هزاران قله همچون کوه قافش

هزار ساله شرافت به مهد مستی بخش

ز مهدی آن مه غایب به غیبت کبرا

تبارک اللّه ازین رتبه کز شرافت آن

مدام آب درآید بدیده ی اوهام


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی بی تو صد عمر نخواهم در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455