سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با پنجهٔ حزم تو بود دست یقین شل

با جنبش عزم تو بود پای خرد لنگ

نه با علوّ قدر تو گردون بود بلند

نه با کمال فضل تو دریا بود غزیر

با عزم تو ناچیز بود تَنبُل و دستان

با حزم تو بیهوده بود چاره و افسون

نه با جنگ او کوه را پای بود

نه با خشم او پیل را جای بود

میر آخر دید او را رحم کرد

که آشنای صاحب خر بود مرد

خاصه شه بازی که او عرشی بود

با یکی جغدی که او فرشی بود

خطای محض بود بی رضای او توبه

ثواب صرف بود با ولای او عصیان

کار چو با عقل بود عشق مجالی نداشت

عشق درآمد ز در عقل من از کار برد

به دل خواهش بود دل نیست با او

وگر آسان و مشکل نیست با او

با عشق محرمیم چه خیزد ز دست عقل

خودکیست شحنه چون می با پادشا زنیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165