سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در عشق تو من کیم که در منزل من

از وصل رُخت گلی دمد بر گل من

گر تو بر من به تن و جان و دلی حکم کنی

هر سه را رقصکنان پیش هوای تو کشم

شد دلم ذرّه وار در هوست

دلم این ذرّ در هوای تو باد

مهر تو بمهر خاتم ندهم

وصلت بدم مسیح مریم ندهم

گر روز وصال باز بینم روزی

با او گله های روز هجران نکنم

بیک دم دو صد جان آزاد را

کند بنده یک دانه از دام تو

زان با ما در صحبت ا ز سر گیرد

کآتش چو رسد به سوخته اندر گیرد

نام تو شنید بنده دل داد بتو

چون دید رُخ تو دل داد بتو

از هرچه ز عشق خود تهی دستم کن

یکباره به بند عشق پا بستم کن

ما را تو بهشت اگر بطاعت بخشی

آن بیع بود لُطف و عطای تو کجاست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165